Wittaya Sathid School Phuket
Wittaya Sathid School Phuket
line decor
  
line decor
 
 
 
 


 
 
Wittaya Sathid School Phuket / Thailand

บริหารงานโดย ดร.ศุภลักษณ์ กาญจนเมธากุล

Administered by Supaluck K-Methakul , Ph.D.

ประกาศโรงเรียนวิทยาสาธิต

เรื่อง  การจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำปี  2558
          

ด้วยโรงเรียนวิทยาสาธิต  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา        โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตามเกณฑ์คุณลักษณะและราคากลางของครุภัณฑ์และอุปกรณ์ฯ  แบบที่  1  ที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกำหนด  จำนวน   1  รายการ  ดังรายละเอียดแนบท้าย

               เงื่อนไขการพิจารณาคุณสมบัติและรายละเอียดการเสนอราคา  ดังนี้

1.          เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าว

2.         ผู้เสนอราคาต้องเสนอพัสดุครบทุกรายการพร้อมเอกสารของผู้เสนอราคา

3.         รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์และอุปกรณ์(แคตตาล๊อก)  และสิ่งของตัวอย่างถูกต้องครบถ้วน
เป็นไปตามเกณฑ์คุณลักษณะและอุปกรณ์ฯ  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกำหนด

4.         พิจารณาตัดสินราคารวมและภายในวงเงินที่กำหนด  โดยจะพิจารณาตัดสินผู้ที่มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามข้อ  3 เท่านั้น  และถือว่าการพิจารณาของคณะกรรมการจัดซื้อ และ /หรือโรงเรียนวิทยาสาธิตเป็นที่สิ้นสุด

5.         กำหนดส่งมอบพัสดุพร้อมติดตั้งแล้วเสร็จเรียบร้อยไม่เกิน  60  วันนับจากวันลงนามในสัญญา

6.         ผู้ได้รับการพิจารณาเป็นผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องนำหลักประกันสัญญาในอัตราไม่น้อยกว่า

ร้อยละห้า (5%)  ของราคาทั้งหมดในวันที่แจ้งให้มาลงนามสัญญา  โดยหลักประกันสัญญาดังกล่าวมีระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องสิ่งของตามสัญญานี้เป็นเวลา 1 ปี (ยกเว้นที่ระบุการรับประกันไว้ในแต่ละรายการของครุภัณฑ์)  นับแต่วันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ  โดยให้นับวันรับมอบเป็นวันเริ่มต้นและภายในกำหนดเวลาดังกล่าว  และจะต้องถือปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งสัญญาทุกประการ

 กำหนดยื่นใบเสนอราคาพร้อมรายละเอียดคุณลักษณะและเอกสารพร้อมหลักฐานของผู้เสนอราคาตั้งแต่วันที่  23 มิถุนายน 2558  ถึงวันที่ 30 มิถุนายน  2558    ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น.    ห้องธุรการ  โรงเรียนวิทยาสาธิต   และคณะกรรมการจัดซื้อจะพิจารณาการเสนอราคาในวันที่  1  กรกฎาคม  2558   ตั้งแต่เวลา  09.30 น.  เป็นต้นไป

     ผู้สนใจติดต่อขอรับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่กำหนด  ได้ที่ห้องธุรการ โรงเรียนวิทยาสาธิต  ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่  30  มิถุนายน  2558  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  (076) 226029-30  หรือที่  เว็บไซต์   www.wittayasathid.org

ประกาศ    วันที่  23   เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.2558

Wittaya Sathid School Phuket

9/2 ถนนโกมารภัจจ์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

9/2 Komaraphat Road, Amphur Muang , Phuket.

Tel . (076) 226028 - 30

Wittaya Sathid School Phuket

 

 

 

Powered by Phuket Hosting a service of Lemonsurf Co. Ltd.